Ma Changhong

Secretary of CPC Committee

machanghong@nankai.edu.cn

Liu Yadong

Dean

019134@nankai.edu.cn


Li Hui

Deputy Secretary of CPC Committee and Vice Dean

lih@nankai.edu.cn


Chen Peng

Vice Dean

chenpeng@nankai.edu.cn